بررسی جامعه شناختی میزان اعتماد جوانان به پلیس در شهر تبریز

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

عملکرد موثر و کارآمد نظام امنیتی هر جامعه منوط به میزان اعتماد اجتماعی به آن می باشد. از نقطه نظر کارکرد موثر پلیس، روابط اعتمادآمیز با شهروندان، بویژه در جوامع دموکراتیک، جهت دستیابی این نهاد به مشروعیت و عملکرد مفید از اهمیت اساسی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ جوانان ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ و تبیین عوامل موثر بر آن ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۳ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ تبریز ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍ جوانان ۱۸ تا ۲۹ ساله ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ تبریز، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ. که ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﺮﻣﻮﻝ کوکران، ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ آنان ۳۸۴ ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ مربوطه نیز ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ گردﺁﻭﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. یافته ها حاکی از آن است که از میان متغیرهای مورد بررسی، بین ابعاد سرمایه اجتماعی(اعتماد نهادی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) و نیز میزان استفاده از رسانه های جمعی داخلی با اعتماد به پلیس رابطه معنی داری وجود دارد. در مورد متغیرهای زمینه ای نیز تنها میزان اعتماد جوانان به پلیس بر حسب سن آنان متفاوت بود. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ نیز ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ متغیرهای مستقل باقی مانده در مدل رگرسیونی می توانند حدود ۳۰ درصد از تغییرات مربوط به اعتماد را تبیین نمایند.