بررسی ارتباط تعهد سازمانی با انگیزه شغلی در بیم مدیران میانی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

تعهد سازمانی یکی ازمسائل مهم نگرشی است ومیزان تطابق و تعلق فرد را نسبت به سازمان منعکس می نماید. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با انگیزه شغلی در بین مدیران میانی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی با روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران میانی شاغل در نیروی انتظامی استان می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران 76 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی در نمونه آماری وارد شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق‌ساخته بر اساس پرسشنامه استاندارد آلن و میر استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهدارتباط معنی داری بین تعهد سازمانی و انگیزه شغلی(462/0=r)، و بین تعهد مستمر و انگیزه شغلی (305/0=r)وجود دارد، در حالی که، تعهد سازمانی با درجه مدیران، محل خدمت مدیران وسنوات خدمتی مدیران رابطه معنی داری ندارد، همچنین، بین تعهد هنجاری و انگیزه شغلی رابطه معناداری دیده نمی شود.