بررسی تاثیر عملکرد پلیس در ایجاد امنیت روانی سرمایه گذاران

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی تاثیر عملکرد پلیس در ایجاد امنیت روانی سرمایه گذاران می پردازد. روش پژوهش پیمایش و ابزار تحقیق پرسشنامه است جامعه آماری که برابر 8794 مورد سرمایه گذاران اقتصادی در آذربایجان شرقی هستند که از میان آنها 334 مورد از چهار شهرستان تبریز، اهر، بناب و ملکان به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. هدف تحقیق بررسی تعیین رابطه میان نقش ناجا و امنیت روانی سرمایه گذاران استاز این رو فرضیه اصلی مقاله مبتنی بر بررسی رابطه بین عملکرد پلیس و امنیت روانی سرمایه گذاران است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است متغیرهای مستقل فعالیت های حرفه ای، فعالیت های اجتماعی و توانمندی عملیاتی، با متغیر وابسته امنیت روانی به ترتیب با ضرایب همبستگی معادل 346/0، 254/0 و 273/0 رابطه دارد و هر سه فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 99% تایید می شود.