بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در شهرستان تبریز

نویسندگان

چکیده

ارزشها و هنجارهای مشترک ناشی از سرمایه اجتماعی می تواند سطح خشونت در جامعه را کاهش دهد یا پائین نگه دارد و در نتیجه از وقوع جرم و خشونت پیشگیری کند. بنابراین در این تحقیق درصدد برآمدیم تا رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در شهرستان تبریز را بررسی نماییم.
هدف پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی در شهرستان تبریز می باشد که روش تحقیق پیمایشی و جمع آوری داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی انجام گرفته است. و جامعه آماری تحقیق افراد 20 تا 70 سال دو منطقه 2 و 5 شهرستان تبریز می باشد که از میان آنها 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج تفسیری تحقیق بیانگر این است که هرچه میزان سرمایه اجتماعی در بین مردم بیشتر باشد به همان میزان احساس امنیت اجتماعی نیز بیشتر خواهد بود.همچنین هرچه مشارکت اجتماعی در فعالیتهای اجتماعی و گروهی بیشتر باشد افراد در جامعه احساس امنیت بیشتری خواهند داشت و هرچه روابط اجتماعی فرد در اجتماع در سطح بالاتری باشد، احساس امنیت اجتماعی آنان نیز بیشتر خواهد بود.