بررسی اعتماد به پلیس امنیت اخلاقی در میان شهروندان شهر تبریز و عوامل موثر بر آن

نویسندگان

چکیده

پلیس امنیت اخلاقی به عنوان زیرمجموعه ای از نهاد انتظامی به منظور انجام کارویژه های خود نیاز به آگاهی از میزان اعتماد مردم به خدمات خود دارد. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی اعتماد به پلیس امنیت اخلاقی در بین شهروندان شهر تبریز و عوامل موثر بر آن می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن کلیه ساکنین 14تا 64 ساله شهر تبریز در سال 93 هستند، که با استفاده از فرمول کوکران از میان آنها 384 نفر به عنوان نمونه برآورده شده و به روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله ای مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان می دهد که میانگین اعتماد به پلیس امنیت اخلاقی در بین شهروندان شهر تبریز در حد متوسط به بالاست، همچنین نتایج حاصله از آزمون فرضیه ها نشان دهنده رابطه معنا دار بین رضایت از زندگی، میزان دینداری، سرمایه اجتماعی، شغل، سطح تحصیلات و سن پاسخگویان به عنوان متغیر های مستقل با اعتماد به پلیس امنیت اخلاقی به عنوان متغیر وابسته است. نتایج رگرسیونی نشان می دهد که متغیر دینداری و رضایت از زندگی20 درصد ازواریانس متغیر اعتماد به پلیس امنیت اخلاقی را تبیین می کند