بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان وظیفه فرماندهی انتظامی شهرستان تبریز

نویسندگان

چکیده

ورود به محیط نظامی در اوایل جوانی، مقطع بسیار حساسی در زندگی جوانان هرکشوری است. باتوجه به نقش کارکنان نظامی در ایجاد امنیت اجتماعی و لزوم داشتن سلامت جسمی و روانی در دوره خدمت، تحقیق حاضر برای آگاهی از سطح بهداشت روانی نظامیان به ویژه سربازان امری صورت گرفته است. لذابا توجه به گسترش روز افزون اختلالات روانی بخصوص در میان قشر جوان این پژوهش سعی دارد سلامت روانی سربازان را با توجه به اهمیت فوق العاده دوران سربازی و نیز جوان بودن اغلب آنها مورد ارزیابی قرار دهد . جامعه آماری تحقیق کارکنان وظیفه پشتیبانی قرارگاه ستاد فرماندهی و قرارگاه های تابعه شهرستان تبریز هستند که از میان آنها تعداد 73 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و سلامت جسمانی، اضطراب، افسردگی و کارکرد اجتماعی آنها به وسیله پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ28) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که میزان اختلال در سلامت روانی در بین سربازان بالاتر از حد متوسط می‌باشد. همچنین در بررسی مولفه های سلامت روانی اختلال عملکرد اجتماعی شایع تر بوده و میزان آن بیشتر از حد متوسط می باشد.

کلیدواژه‌ها