مطالعه نقش مداخله گرایانه اعتماد اجتماعی در تأثیرگذاری متغیر کنترل اجتماعی بر میزان گرایش به اغتشاشات (مورد مطالعه: جوانان 29-15 ساله استان آذربایجان شرقی)

نویسندگان

چکیده

فقر، محرویت، بیکاری، تورم، احساس ناامنی، افت قوه خرید پدیده هایی هستند که تاثیرات نامطلوب و مخربی بر افکار و کنش شهروندان جامعه دارد. در این بین جوانان، با توجه به مطالبات، خواسته ها و نیازهایی که در زمینه های گوناگون دارند و بی توجهی به این خواسته ها باعث نارضایتی اجتماعی و احتمالأ گرایش به سمت رفتارهای اغتشاشی می شود. هدف اساسی پژوهش حاضر، تعیین نقش اعتماد نهادی و کنترل های اجتماعی بر میزان گرایش جوانان به اغتشاشات
می باشد. روش تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه می باشد. جامعه آماری پژوهش، جوانان 29-15 ساله استان آذربایجان شرقی می باشند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نمونه گیری شده اند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصل ، میانگین گرایش به اغتشاشات در بین جوانان از حد متوسط خیلی پایین تر است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان
می دهد که متغیرهای کنترل اجتماعی رسمی و اعتماد نهادی در تبیین گرایش جوانان به اغتشاشات سهم دارند. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد، متغیر کنترل اجتماعی به صورت مستقیم وغیر مستقیم از طریق متغیر اعتماد اجتماعی 22درصد بر میزان گرایش به اغتشاشات تاثیر گذار بوده است.