بررسی رابطه بین میزان ریسک سرمایه گذاری و گرایش به سرمایه گذاری (مقایسۀ استان های آذربایجان شرقی و غربی)

نویسندگان

چکیده

آذربایجان شرقی و غربی با وجود شباهت های زیادی که از نظر جمعیتی، فرهنگی، جغرافیایی، تاریخی، اقتصادی و صنعتی با هم دارند؛ تفاوت‌هایی نیز در برخی از حوزه‌ها. به ویژه در حوزه‌ی ریسک سرمایه گذاری و گرایش به سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند. بر این اساس، مقالۀ حاضر با هدف تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری در دو استان، در نظر دارد تأثیر این متغیر بر گرایش به سرمایه گذاری را تحلیل نماید. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی مدیران شرکت‌های خصوصی فعال استانهای آذربایجان شرقی و غربی به تعداد 12206(تا پایان شهریور 1390) شرکت می باشد که از این تعداد 373 شرکت از طریق فرمول کوکران و به شیوۀ نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شده اند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که بین ریسک سرمایه گذاری و گرایش به سرمایه گذاری رابطۀ معنی داری وجود دارد. اگر میزان ریسک سرمایه گذاری در دو استان کاهش یابد، در این صورت گرایش به سرمایه گذاری بیشتر می شود. تفاوت میزان میانگین این دو متغیر در دو استان از نظر آماری معنی دار است.