بررسی رابطه هویت اجتماعی، نظم و اخلاق اجتماعی در برقراری آرامش و امنیت اجتماعی

نویسندگان

چکیده

امنیت از موضوعات مهم اجتماعی است و آن را بستر هر توسعه‌ای می‌دانند. در کشور ما نیز با توجه به ارزش‌های دینی و اخلاقی و ساختار جوان جامعه و وجود مشکلات، امنیت از پیچیده‌ترین مسایل اجتماعی به شمار می رود. هدف از این تحقیق بررسی نقش مؤلفه‌های فرهنگی در امنیت و آرامش شهر تبریز است. جامعه آماری تحقیق افراد با سطح تحصیلات دیپلم و بالاتر از دیپلم هستند که از میان آنها تعداد 200 نفر به عنوان نمونه و از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند تا به 30 سؤال مطرح‌شده در پرسشنامه تحقیق جواب بدهند. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های فرهنگی تأثیر مستقیم و معناداری در امنیت و آرامش شهر تبریز دارند. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد‌هایی برای افزایش امنیت و آرامش در شهر مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها