بررسی رابطه بین میزان رضایت‌مندی از امنیت‌ اجتماعی با گرایش به رفتارهای وندالیستی در بین شهروندان تبریز

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین میزان رضایت‌مندی از امنیت ‌اجتماعی با گرایش به رفتارهای وندالیستی در بین شهروندان 15 تا 39 ساله، ساکن در شهر تبریز پرداخته است. در این پژوهش، امنیت ‌اجتماعی طبق الگوی مسعود چلبی که بر‌اساس نظریه کنش اجتماعی تالکوت پارسونز ارائه شده است، در چهار بعد امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت فکری و امنیت جمعی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از طریق روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه، و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل پیرسون، در نمونه آماری 390 نفر از شهروندان تبریزی که به شیوه نمونه-گیری
خوشه‌ای چند مرحله‌ای بدست آمده است، نشان داد که بین میزان رضایت‌مندی از امنیت ‌اجتماعی در چهار بعد، امنیت مالی، امنیت جانی، امنیت فکری و امنیت جمعی رابطه وجود دارد. ضریب همبستگی محاسبه شده در امنیت مالی 513/0- ، در امنیت مالی 472/0-، در امنیت فکری 641/0- ، و در امنیت جمعی 389/0- است که نشان می دهد بین میزان رضایت‌مندی از امنیت ‌اجتماعی با گرایش به رفتارهای وندالیستی در همه ابعاد رابطه متوسط و در جهت منفی وجود دارد. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت، با افزایش میزان رضایت‌مندی از امنیت‌اجتماعی، احتمال گرایش به رفتارهای وندالیستی کاهش یافته و برعکس با کاهش میزان رضایت‌مندی از امنیت اجتماعی احتمال گرایش به رفتارهای وندالیستی افزایش می‌یابد.