راهکارهای افزایش تأثیر عملکرد یگانهای انتظامی در مبارزه با مواد مخدر در شهرستان سراب

نویسندگان

چکیده

امنیت و چگونگی تأمین آن در طول حیات اجتماعی بشر به عنوان یک ضرورت حیاتی جان داشته است. در این میان نقش پلیس در تأمین امنیت فردی و عمومی و استقرار نظم و امنیت، پیشگیری و کشف جرایم و برخورد با اخلال گران بسیار حساس است. از سوی دیگر با توجه به تغییرات سریع در ساختار زندگی اجتماعی و پیچیده تر شدن آنها طی دهه های اخیر و به تبع آن تغییر در عرصه بروز جرایم و ناهنجاریها، ضروری بنظر می رسد که پلیس نیز به عنوان تأمین کننده نظم در جامعه، در جهت برخورد مناسب تر با جرایم و ویژه مبارزه با قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از جرائم بزرگ و بین المللی و سازمان یافته در برنامه های خویش تغییراتی صورت دهد. در این راستا این تحقیق راهکارهای افزایش تأثیر عملکرد یگانهای انتظامی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در شهرستان سراب را بررسی می کند. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه پرسنل انتظامی شهرستان سراب است و پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از یافته های پژوهش به پاسخگویی سئوالات مطرح شده می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد به اعتقاد پاسخگویان تجهیز واحد های تخصصی به امکانات و ابزاز مورد نیاز، برگزاری کلاسهای آموزشی سالیانه در جهت شناخت راههای جدید مبارزه با مواد مخدر، افزایش گشتهای نامحسوس انتظامی در سطح شهر در جهت مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر، بازرسی و کنترل دائمی مبادی ورودی و خروجی شهر، بر نحوه عملکرد یگانهای انتظامی و قاچاق مواد مخدر در شهرستان سراب تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها