جرم سازمان یافته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی ایتالیا)

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی آثار جرائم سازمان یافته بر توزیع منطقه ای سرمایه گذاری مستتقیم خارجی در ایتالیا می پردازد. موارد جرم با توجه به تعداد شکایت ها از جرائم مختلف محاسبه شده است. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که چگونه همبستگی بین جرائم سازمان یافته منفی و معنادار است. حتی این ارتباط زمانی که شاخص مشوق های سرمایه گذاری مالی در رگرسیون گنجانده می شود بیشتر و محکم تر می شود. علاوه بر این ، به نظر می رسد، این همبستگی بین جرم و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها برای جرائم خاصی، که به طورسنتی جرائم مرتبط با جرائم سازمان یافته از نوع مافیایی است، معتبر است. تحلیل یافته ها نشان می دهد که جرائم سازمان یافته به خودی خود یک عامل ضد تشویقی برای سرمایه گذاری است، ضمناً این را می رساند که سطوح خاصی از جرم می تواند توسط سرمایه گذاران خارجی به عنوان نشانه و علامتی از جو تجاری نامساعد تعبیر شود.

کلیدواژه‌ها