نقش و جایگاه امنیت انتظامی در تأمین امنیت سرمایه گذاری

نویسندگان

چکیده

هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای آن است. با توجه به اینکه امنیت انتظامی مفهومی است ک علاوه بر امنیت خاطر فردی، شامل امنیت عمومی و اجتماعی و داخلی و خارجی(مرزها ، قاچاق کالاو... ) را در بردارد که برخورداری از امنیت انتظامی یا عدم برخورداری از آن در سرمایه گذاری داخلی و خارجی مؤثر است. در این مقاله سعی داریم تا به شیوه اسنادی و بر اساس نظریه های موجود و نتایج تحقیقات پیشین در موضوع مورد مطالعه، نقش امنیت انتظامی را در ارتباط با امنیت سرمایه گذاری تبیین کنیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد مشارکت سرمایه گذاران درتأمین امنیت انتظامی می تواند نیروی انتظامی را در رسیدن به هدف یاری برساند.

کلیدواژه‌ها