بررسی میزان آسیب های روانی و عوامل مؤثر برآن در میان کارکنان عملیاتی نیروی انتظامی شهرستان تبریز

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آسیب های روانی و عوامل مؤثر بران در میان کارکنان عملیاتی نیروی انتظامی شهرستان تبریز انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان مراکز نیروی انتظامی تبریز تشکیا دادند. 300 آزمودنی به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از چک لیست نشانه های اختلالات روانی (Scl-90- R)، پرسش نام شیوه های مقابله،پرسشنامه پنج عاملی شاخص توصیف استفاده شده است. نتایج داده های توصیفی نشان داد شایع ترین اختلال در آزمودنی ها، اضطراب،افکار پارانوییدی، ترس مرضی و روان پریشی است. همچنین نتایج همبستگی نشان داد بین راهبردهای مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی، برون گرایی، نوروزگرایی،گشودگی و رضایت شغلی یا آسیب های روانی رابطه وجود دارد و نتایج رگرسیون چند گانه نشان داد که مقابله اجتنابی، مقابله شناختی، نوروگرایی، گشودگی و رضایت شغلی از همکاران و سرپرستان پیش بینی کننده شاخص علایم کلی هستند.

کلیدواژه‌ها