تبیین جامعه شناختی اعتماد به پلیس و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز)

نویسندگان

چکیده

در تمامی اعصار و مخصوصاً در عصر حاضر، جامعه امروزین برای پویایی نیازمند خدمات پلیسی است؛ و این مر محقق نمی شود مگر این که مردم به پلیس اعتماد کرده و در موارد لزوم آن را همراهی کنند. به همین منظور هدف اصلی این تحقیق تبیین جامعه شناختی اعتماد به پلیس و عوامل مؤثر بر آن است. روش تحقیق پژوهش حاضر پیمایشی بوده، جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 88- 87 تشکیل می دهند که 400 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج تحقیق، میانگین اعتماد به پلیس در بین دانشجویان در حد متوسط به بالاست. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معناداری بین متغیرهای کنترل اجتماعی، بی هنجاری اجتماعی، امنیت جانی و امنیت شغلی به عنوان متغیرهای مستقل و اعتماد به پلیس به عنوان متغیر وابسته پژوهش دارد. نتایج حاصله از تحلیل رگرسیون چند متغیره تحقیق نشان
می دهد 30 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل پژوهش تبیین می شود.

کلیدواژه‌ها