بررسی عوامل مؤثر برمیزان اعتماد اجتماعی مردم شهر تبریز به نیروی انتظامی

نویسنده

چکیده

نیروی انتظامی به عنوان یک نیروی بازدارنده، یکی از اهرم‌های حکومتی برای برقراری امنیت اجتماعی و حفظ و تدوام آن است. از این نظر، اعتماد به آن می تواند اعتماد به حکومت نیز تلقی شود. به همین خاطر، پژوهش حاضر در صدد آن است میزان اعتماد مردم شهر تبریز به نیروی انتظامی را سنجیده و با شناسایی عوامل موثر بر آن، راهکارهای عملی را برای ارتقای مفهوم یاد شده ارائه کند. روش تحقیق مورد استفاده، پیمایش بوده و از ابزار پرسش نامه برای جمع‌آوری داده ها استفاده شده است. هم‌چنین در تحقیق حاضر، به شیوه نمونه گیری خوشه ای، مردم شهر تبریز، مورد پرسش قرار گرفته اند. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که اولاً متغیرهای مورد استفاده توانسته اند 39 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند و ثانیاً، از بین متغیرهای مورد بررسی ، متغیر‌های اعتقاد به ضابطه مندی ماموران نیروی انتظامی و امنیت اجتماعی بیش-ترین تأثیر را بر میزان اعتماد اجتماعی شهروندان به نیروی انتظامی داشته اند

کلیدواژه‌ها