ظهور سرمایه گذاری های جدید و چالش های پلیس

نویسنده

چکیده

افزایش سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذاری خارجی در کشور موجب تحولات شگرفی در تمامی زوایای حیات اجتماعی شده و روز به روز بر این اثرات افزوده میشود. یکی از مهم ترین این تحولات، توسعه و گسترش تکنولوژی و فناوری های جدید ارتباطی است. با وقوع چنین تحولاتى، محیط امنیتى انتظامى کشور نیز، چالش هاى جدیدى را تجربه و دامنه آن به سمت ساختارهاى فراملى و مجازى کشانده شده است. هدف این پژوهش شناسایی و معرفی برخی از این چالشها ست. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات براساس روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری، بررسی اسناد و مدارک مبادله شده، صورت گرفته است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که فرصت هایی که فناوری ها در فضای راهبردی ناجا ایجاد می کند عبارت است از : افزایش نقش اطلاعات در کشف جرایم ، افزایش قابلیت سیستم های نظارتی و کنترلی در پیشگیری و کشف جرم و افزایش سرعت کشف جرم .
هم چنین افزایش سرمایه گذاری و توسعه فناوری های جدید ، می تواند بستر و زمینه شکل گیری تهدیدهای نوین یعنی بین المللی شدن جرایمی چون قاچاق مواد مخدر ، جرایم مالی ، تروریسم و فراهم کردن ابزارهای جدید برای ارتکاب جرایم مالی مانند کلاهبرداری ، جعل ، سرقت و شکل گیری جرایم جدید بیش ترین تاثیر را در محیط راهبردی ناجا خواهد داشت .

کلیدواژه‌ها