بررسی تأثیر عملکرد ناوگان اتوبوس های BRT بر ترافیک مطالعه موردی شهر تبریز -1388

نویسندگان

چکیده

شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای کشور با مشکل های ترافیک روبرو است. جهت رهایی از این مشکل ها تصمیم گیران شهر در سال 1387 اقدام به احداث خطوطBRT در سطح شهر نمودند. هدف تحقیق این است نشان دهد احداث خطوطBRT کیفیت ناوگان اتوبوسرانی را افزایش داده و باعث جذب سفر از سایر سیستم ها شده است. روش تحقیق میدانی بوده و برای تکمیل اطلاعات از سیستم کتابخانه ای و اطلاعات موجود در اتوبوسرانی شهر تبریز نیز استفاده شده است. براساس نتایج این تحقیق مشخص گردید به نظر مردم شهر احداثBRT در شهر تبریز باعث افزایش استفاده مردم از اتوبوس شده و سرعت سفر اتوبوس ها از 10 کیلومتر در ساعت به 15 دقیقه به 5/3 دقیقه کاهش پیدا کرده است. زمان انتظار مسافران در ایستگاه ها از 18 دقیقه به 5/3 دقیقه کاهش پیدا کرده است. تعداد جابه جایی مسافر با یک دستگاه اتوبوس در طول روز افزایش معنی داری داشته است. با وجود این مزایا، احداث این خطوط باعث افزایش ترافیک در معابر موازی این مسیر شده است. این تحقیق نشان داد مردم در تصمیم خود برای انتخاب وسیله سفر به ترتیب به هزینه سفر، در دسترس بودن، کاهش زمان، انتظار در ایستگاه ها، کاهش زمان سفر، ایمن بودن، نوع اتوبوس از لحاظ راحتی، طراحی ایستگاه و اطلاع رسانی اهمیت می دهند. هم چنین مشخص شد بیشترین سفرهای انجام شده با اتوبوس هایBRT با هدف کار و تحصیل است.

کلیدواژه‌ها