تأثیر بهره‌وری نیروی انتظامی بر امنیت و سرمایه‌گذاری

نویسندگان

چکیده

بهره‌وری یکی از ارکان مهم پیشرفت، با استفاده از منابع به شکل بهینه است. نیروی انتظامی نیز به عنوان یک سازمان بسیار مهم و حیاتی که وظایف بسیار مهمی مانند حفظ امنیت داخلی، ایجاد و احساس امنیت و به دنبال آن سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر را در جامعه دارا بوده و افزایش بهره‌وری این سازمان یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های جامعه محسوب می‌شود. بنابراین ضرورت دارد فعالیت‌هایی جهت افزایش بهره‌وری این سازمان به طور مداوم در دستور کار قرار داده شود تا جذب سرمایه‌گذاری که به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی می‌باشد به‌خاطر فراهم شدن امنیت بیشتر فراهم گردد. لذا مطالعه حاضر به بررسی تاثیر افزایش بهروری نیروی انتظامی بر امنیت و سرمایه‌گذاری در ایران پرداخته است.
در این مطالعه با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست، بهره‌وری محاسبه شده و سپس تأثیر آن بر امنیت و سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد افزایش بهروری نیروی انتظامی عاملی مثبت در جذب سرمایه‌گذاری و امنیت بوده و می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری شود. بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی، در تمام کشورهای جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها