بررسی احساس امنیت حقوقی زنان شاغل در سازمان های دولتی شهر تبریز

نویسندگان

چکیده

موضوع امنیت از فرد شروع شده و به خانواده و جامعه و درنهایت نظام بین المللی منتهی می شود. فرد ممکن است به دو دلیل احساس ناامنی کند، یکی به دلیل عدم تربیت صحیح در خانواده که اساس و پایۀ شکل گیری شخصیّت را شکل می دهد و دیگری ممکن است این احساس ناامنی به خاطر شرایط حاکم بر یک جامعه باشد و فرد به خاطر وجود پاره ای از عوامل مخلّ امنیت در جامعه احساس ناامنی کند.هدف مقاله حاضر شناخت برخی عوامل مؤثر بر احساس امنیت حقوقی زنان شاغل در سازمان ها دولتی شهر تبریز است. در این تحقیق با رویکردی توصیفی- تبیینی به بررسی 240 نفر از کارمندان زن شهر تبریز پرداخته شد که از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند.ابزار اصلی گردآوری آن پرسش نامه محقق ساخته بود. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیرهای حمایت اجتماعی، تبعیض جنسیتی و میزان درآمد فرد 3 متغیر عمده ای هستند که بر احساس امنیت حقوقی زنان شاغل مؤثرند. این 3 متغیر در مجموع 22 درصد از تأثیرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. احساس امنیت حقوقی در حد متوسط رو به پایین قرار دارد.