ارتباط بین امنیت اجتماعی با مؤلفه های سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: خانواده های شهر تبریز)

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

امنیت براساس تئوری های جامعه شناسان و روان شناسان معروف در هرم نیازها جزء اولین نیازهای اساسی است یعنی بعد از نیازهای فیزیولوژیکی نیاز به امنیت است که در صدر قرار دارد. وقتی امنیت در جامعه نباشد، رفاه، توسعه، پیشرفت و پویش نخواهد بود. از سویی تأمین و حس امنیت مهم ترین عامل به وجود آورنده سرمایه اجتماعی در جامعه است. باتوجه به این تاثیرات متقابل، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین امنیت اجتماعی با مولفه های سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی است. براین اساس سرمایه اجتماعی در دو بعد فرهنگی(انواع اعتماد) و بعد ساختاری( مشارکت اجتماعی و حمایت های عاطفی و مادی شبکه) مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش از نوع پیمایش مقطعی و با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان خانواده ها انجام شد. نمونه این پژوهش 420 نفر بود که به روش نمونه گیری طبقه ای بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.. نتایج به دست آمده نشان دادکه تمامی ابعاد سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی رابطه معناداری دارند و از بین متغیرهای پیشینه ای وضعیت تأهل و جنسیت با رفاه اجتماعی رابطه داشتند. همچنین بین امنیت اجتماعی با سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها