تأثیر امنیت انتظامی بر سرمایه گذاری و شناسایی عوامل مؤثر بر آن

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده

امنیت یکی از مهم‌ترین فاکتورهای لازم در مباحث سرمایه گذاری می باشد. باید توجه داشت ایجاد یک امنیت تمام نما نیازمند توجه کامل به نیازها و دغدغه های امنیتی سرمایه گذاران است، به طوری که شناسایی اولویت های امنیتی مد نظر سرمایه‌گذاران و تأمین آن گام بزرگی در جهت جذب سرمایه ها به شمار
می رود. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین مبانی نظری امنیت به ویژه امنیت انتظامی و سرمایه‌گذاری است. تحقیق از نظر هدف کاربردی-توسعه‌ای بوده و از نظر جمع‌آوری اطلاعات توصیفی است. این مقاله به شیوه اسنادی و بر اساس نظریه‌های موجود و نتایج مطالعات پیشین، به بررسی نقش امنیت انتظامی در ارتباط با سرمایه‌گذاری می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد هر چه میزان امنیت انتظامی بیشتر باشد جذب سرمایه‌گذاری بیشتر بوده و عامل مثبتی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری است.

کلیدواژه‌ها