بررسی اثربخشی اجرای طرح«آموزش گواهینامۀ رانندگی پایۀ دوم» بر رضایتمندی فراگیران* ( مطالعه موردی: شهرستان های مرند و جلفا)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو

چکیده

خصوصی سازی به منظور کاهش تصدی گری و ارتقای عملکرد دولت ها از چند دهه قبل تاکنون در اکثر کشورها از جمله ایران به اجرا درآمده که «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» نیز در تبعیت از این امر برخی از خدمات خود از جمله خدمات «آموزش و آزمون گواهینامۀ رانندگی پایۀ دوم» را به بخش خصوصی واگذار کرده است.این مطالعه سعی دارد اثر اجرای این طرح بر سه مؤلفه 1- کاهش مخارج هنرآموزان، 2- درصد موفقیت در یادگیری قوانین و مقررات رانندگی توسط هنرآموزان و
3- میزان رضایت مندی هنرآموزان را مورد بررسی قرار دهد. نوع این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام تحقیق از نوع توصیفی است. جامعه آماری مورد مطالعه دو گروه «هنرآموزان» و «کارکنان کادر آموزشگاه های بخش خصوصی مجری طرح آموزش و آزمون
شهرستان های مرند و جلفا» بوده که نتایج حاصله نشان داد که تأثیر این واگذاری بر سه مؤلفه مذکور مثبت بوده است. همچنین نظرات دو گروه (هنرآموزان و کارکنان) نیز مورد مقایسه قرار گرفت که نتیجه به دست آمده حکایت از یکسانی میانگین نظرات دو گروه و عدم وجود اختلاف معنا دار در نظرات این دو بوده است.

کلیدواژه‌ها