بررسی میزان احساس امنیت گردشگران در شهر تبریز

نویسندگان

چکیده

یکی از مباحث مرتبط با توسعه صنعت گردشگری ، شرایط اجتماعی و امنیتی مقصدگردشگری است ، بنابراین هدف این مطالعه شناخت میزان احساس امنیت گردشگران در شهر تبریز از یک سو و تبیین رابطه عمکرد پلیس و عملکرد رسانه ها در صنعت گردشگری با میزان احساس امنیت گردشگران از سوی دیگر است . روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری شامل گردشگرانی است که در فصل تابستان به شهر تبریز مسافرت کرده اند. نمونه ای 182 نفری از این جامعه انتخاب و توسط پرسشگران اطلاعات لازم گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان احساس امنیت گردشگران در تبریز زیاد است. همچنین گردشگران از عملکرد پلیس راضی بوده و این متغیر با میزان احساس امنیت آنها رابطه معنادار مستقیم دارد اما از عملکرد رسانه ها در امر گردشگری رضایت نداشته واین متغیر با میزان احساس امنیت آنها رابطه معنا داری ندارد.

کلیدواژه‌ها